Қ:  A+  A A-
Қ |
 
||

2017 ғ 1 қғ ғ ң iiң қ

2017 ғ 1 қү ғ ң iiң қ

2017 ғ 1 ғ ғ iiң қ

2017 ғ 1 ғ ң iiң қ

2017 ғ 1 ғ ғ ң iiң қ

2017 ң 1 ғ ң қ ң ө

-ғ 740 760,0 ң ң, ң 2017 ң қң- 217 310,9 ң ң, 268 988,7 ң ң құ, 123,8%, ғ 51 677,8 ң ң, ң :

 • қ ғ 330 843,0 ң ң, ң 2017 ң қң- 88 596 ң ң, 113 207,9 ң ң, 127,8%, ғ 24 611,9 ң ң.
 • қ ғ 409 917,4 ң ң, ң 2017 ң қң- 128 714,9 ң ң, ғ 155 780,8 ң ң, 121%, ғ 27 065,9 ң ң құ.

ң ө ққ ғ ғ ң ғ 116,8%, ң : қ 107,9%, қ 124,3%.

2017 ң 1 ғ ң ғ ө

2017 ң 5 1 294 289,6 ң ң, 2017 ң 1 ғ 1 282 727,9 ң ң, 99,1%, 11 561,7 ң ң, ң :

қ 4 989,9 ң ң, ң :

ә қ ө 4 579,0 ң ң, ң : 3403,5 ң ң ө ққ, ққ қ қ қ, 1 175,5 ң ң ү қ

318 ң ң қ ғқ ә ө ұғ қ ө ү.

Ә қғ 92,9 ң ң Ө ғ ң ңқ қ ү қ.

қ 197 ң ң.

Құ ә ө 197 ң ң қ қ құ ұ қ.

қ 6 374,8 ң ң, ң :

қү / 1 824,4 ң ң 75,7%, ң : 1520 ң ң өң Қ ғ қ ғғ ө ұ , 190 ң ң ө қғ , 83,0 ң ң қ ң ғ ғ, 31,4 ң ң қ.

ʳө / 1315,7 ң ң 93,5%, ң : 1030 ң ң өң ң ұ қ, 280 ң ң ә ә, 5,7 ң ң қ.

ө 1573,6 ң ң 99,8%, ң : 1534 ң ң қ - ә, 39,6 ң ң қ.

ө 476,8 ң ң 98,6%, ң : 407,8 ң ң ғ (ғ) ң құ ө қ ұ , 69 ң ң қ.

ұ қ ғ 429,3 ң ң 96,7%, ң : 427,7 ң ң ұ ә қ ә қ , 1,6 ң ң қ.

Ө қ 235,8 ң ң, ң : 106,3 ң ң ң қ қ, 129,5 ң ң қ.

Ө 519,2 ң ң, ң : 199,2 ң ң ң қ қ, 320 ң ң қ

2017 ң 1 ғ iiң қ iң ii өii

iii -ғ   780609,4 ң ң, ң ii 2017 ң қң-әi   173025 ң ң,   210570,4 ң ң құ, 121,7%, ғ   37545,4 ң ң, ң ii:

 • қ   ғ   370692 ң ң, ң ii 2017 ң қң-әi   87412 ң ң,   91978 ң ң, 105,2%, ғ   4566 ң ң.
 • қ   ғ   409917,4 ң ң, ң ii 2017 ң қң-әi 85613 ң ң, ғ  118592,4 ң ң, 138,5%, ғ  32979,4 ң ң құ.

iii iң өi ққ  ii ғ ғ ң ғ iii   122,4% (37740,5 ң ң), ң ii: қ   109,9% (7538,9 ң ң), қ  134,2% (30201,6 ң ң).

2017 ң 1 ғ iң ғ өii

2017 ң 4   990 664,9 ң ң, 2017 ң 1 ғ   967 842,1 ң ң, 97,7%, ii  22 822,8 ң ң, ң ii:

қ   3 349,8 ң ң,

ң ii:

Әi қғ  1537,3 ң ң, ң ii 1035,9 ң ң  қ құ қ   i ү қ, 456,4 ң ң  Ө ғ   қң ү қ (ii қ ө ңi i ), 45 ң ң  ұ қ ғ   әi ұ ң қ қ ү қ.

i   1 175,5 ң ң  ү қ.

ii  637 ң ң  қ ғқ әi ө ұғi қ ө үii.

қ   758,2 ң ң, ң ii.

өii  370,8 ң ң  ү қ (ң қ қ i- үi өii ү қ).

қ /  381,1 ң ң  ң ғ (ii қ ә 5 % ұ).

қ   18714,8 ң ң, ң ii:

ii  13 296,5 ң ң, ң ii: 6 132,8 ң ң  қ , 5109 ң ң  қ қ, 2000 ң ң   ққ  әi.

  806,3 ң ң, ң ii: 301,5 ң ң қ ұ   ғ (ғ) ң құ i ө , 81,4 ң ң ү қ ( қ ұғ өii қ), 98,5 ң ң ң қ қ, 162,0 ң ң  -ғ әi, 94 ң ң  әi.

Ii өii  1 008 ң ң, ң ii: 313,7 ң ң ң қ қ, 105 ң ң  -ғ , 501,3 ң ң  қ, 36,3 ң ң  i ғ, 51,7 ң ң  қ.

қү /  1 092,5 ң ң, ң ii: 316,2 ң ң  ң қ қ, 190 ң ң (ө қғ - қ ii ii ғ, 375 ң ң қ ғ ii ғ, 81,0 ң ң  қ қ құққ әii құ ғ ii ғ, 130,3 ң ң  қ.

i /  509,9 ң ң, ң ii: 167,8 ң ң  ңқ қ, 98,4 ң ң  ғ ( - қ ii ii ғ), 75,3 ң ң  қ қ, 23,1 ң ң  қ.

өii  438 ң ң, ң ii 251 ң ң.  , ( ұ өi), ңқ қ  103,9 ң ң.

2017 ң 1 әi iiң қ iң ii өii

2017 ң қң- iii 116672,3 ң ң, 166975,0 ң ң құ, 143,1%, ғ  50302,7 ң ң, ң ii:

 • қ 55209 ң ң,   65267,5 ң ң құ, 118,2%, ғ  10058,5 ң ң құ.
 • қ 61463,3 ң ң құ,   101707,5 ң ң құ, 165,5%,   40244,2 ң ң құ.

iii iң өi ққ  123,4%, ң ii:

қ   100,3%, қ   144,8%.

iң ғ өii

2017 ң қң-   707 255,2 ң. ң,   704 681,3 ң ң құ, 99,6%, ii  2 573,9 ң ң, ң ii:

-   1045,7 ң ң (ii 52,4%), ң ii:

 1. ii    637 ң , i қ ғқ әi ө ұғi қ ө үii.
 2. Әi қғ    408,7 ң ң, ң ii Ө ғ   315,1 ң ң ң қ қ ү қ, қ 4 ңi 1 ii , ұ қ ғ   93,6 ң ң әi ұ ң қ қ ү қ.

қ қ  1 528,2 ң ң (ii 99,7%), ң ii:

i /  332,3 ң ң 87,5%, ң ii ң қ қ 94,1 ң ң, қ қ үi ө  24,7 ң ң,   31,0 ң ң, ,   117,0 ң ң, қ  65,5 ң ң.

  555,0 ң ң 98,0%, ң ii құң құ Қ үi үi  470 ң ң, ii қғ қ ө  14,0 ң ң, қ қ үi ө  12,0 ң ң,   2,0 ң ң, қ 57,0 ң ң.

ө /  72,2 ң ң 99,4%, ң ii i ғ  62,1 ң ң, қ  11,1 ң ң.

  212,0 ң ң 99,5%, ң ii ғ әi қғ  160,0 ң ң, ң қ қ 16,2 ң ң, қ қ үi ө  15,0 ң ң, қ  20,8 ң ң.

қ  23,7 ң ң 99,5%, ң ii ң қ қ 21,1 ң ң, қ  2,6 ң ң.

Әi қғ  98,7 ң ң 99,6%, ң ii 89,8 ң ң қ құ қ , қ  8,9 ң ң

қ   167,6 ң ң ң ii ң қ қ 95,2 ң ң, қ  15,5 ң ң, қ  56,9 ң ң.

қ қ   66,7 ң ң ң ii ң қ қ  40,0 ң ң, қ 26,7 . .

өi .

2017 ң 1 iiң қ

iң ii өii

2017 ң қң-қ iii 80579 ң ң, 128 961,4 ң ң құ, 160%, ғ  48 382 ң ң, ң ii:

қ 46 307 ң ң,   49371,1 ң ң құ, 107 %, ғ  3 064 ң ң құ.

қ 34 272 ң ң құ,   79590,2 ң ң құ, 232%,   45318 ң ң құ.

iii iң өi ққ  158%, ң ii:

 • қ   135%.
 • қ   176%.

iң ғ өii

2017 ң қң-қ   467 312,6 ң ң,   460 156,7 ң ң құ, 98,5%, ii  7 155,9 ң ң, ң ii:

-   481,3 ң ң (ii 43,9%), ң ii:

Әi қғ    481,3 ң ң, ң ii Ө ғ   341,0 ң ң, Ә 140,3 ң ң  өiiң - - қ ii.

қ қ  6674,6 ң ң, ң ii:

Әi қғ  4552,4 ң ң, өiiң - - қ ii.

қ   662,8 ң ң (ңқ қ  145,6 .., ii қiiң ңқ  70,9 .., қi 151,0 ң ң, қғ ii ғ 80,0 ң ң, қ қ 115,4 ң ң, i ғ 38,0 ң ң, ғ  17,7 ң ң, өi қ 16,2 ң ң, ө   28,0 ң ң).

қ  80,0 ң ң ( / 60,0 ң ң, құқ / 20,0 ң ң).

әiiiң   563,2 ң ң, ң ii: ққ   398,7 ң ң, әi. Өi i қ қ ғ.

ә қ өii 231,3 ң ң, ң ii: ғғ қ ө үi 138,0 ң ң, қ қ үi 30,0 ң ң, i ғ 59,2 ң ң, қ  4,1 ң ң.

Ii өii  226,4 ң ң, ң ii:   ң ii, Қ 96,2 ң ң.

өii  133,8 ң ң.

әii өii  128,2 ң ң.

қ   96,5 ң ң.

өi .

2017 ң 1 қң iiң қ

iң ii өii

2016 ғ iii 715882,3 ң ң, 657139,5 ң ң құ, 91,8%, ғ  58742,8 ң ң, ң ii:

 • қ 348063 ң ң,   286248,4 ң ң құ, 82,2%, ғ  61814,6 ң ң құ.
 • қ 367819,3 ң ң құ,   370891,1 ң ң құ, 100,8%,   3071,8 ң ң құ.

ұ ң 39 өi, ғ қғ , Қ, -ң 192 , ң ii ққ 186 96,9%.

iii iң өi ққ  112,3%, ң ii:

 • қ   123,1%.
 • қ   105,2%.

iң ғ өii

2016 . 2016 . 3 050 386,7 ң ң,   3 008 612,1 ң ң құ, 98,6%, ii  41 774,5 ң ң, ң ii:

-   20 956,9 ң ң (ii 97,7%), ң ii:

 1.   i ө  7815,4 ң ң  Қ ә әi  өii қ.
 2. қ   7279,3 ң ң  i қ қ қң үi 7028,5 ң ң, қ қ 250,8 ң ң.
 3. Әi қғ    5330,3 ң ң, ң ii 903,3 ң ң  i қ,   2302 ң ң қ, ө ғ 1878,4 ң ң, ү әi ө 190,5 ң ң (Қ), қ құ 54,5 ң . i үi, Қ қi  1,4 ң ң, ө 0,2 ң ң).
 4. ii  282,6 ң ң, ң қ қғ үi  176,3 ң ң, i iiң 41,5 ң ң  үi, ү i  64,8 ң ң  Қ үi.
 5. ә 203,0 ң ң  қ Қ үi.
 6. 45,5 .. Қ үi.
 7. Қғ 0,6 ..  Қ үi.
 8. Қ-2020 0,2 .. үi.

қ 5669,5 ң ң (ii 97,3%), ң ii:

 1.   4678,7 ң ң  Қ iii қ  ғ ұ ii қ.
 2.   560,9 ң ң  Қө-Қ өi ( iii қ үiii  560,9 ң ң).
 3. қ-қ iiң құ  399,3 ң ң  i қ қғ үi.
 4. ұ қ ғ  22,9 ң ң  үi.
 5. қ i  Қ-2020  7,7 ң ң  i үi.

қ қ  15148,1 ң ң, ң ii:

 1. ә, құ ә өii  11821,3 ң ң, i қ ң 6583,5 ң ң, ii 535,0 ң ң, Қ ә 18 . ұғ ү   3802,1 ң ң, қ 680,7 ң ң, 18 . ұғ ү Қ үi (ғ қ қ) 220,0 ң ң.
 2. қ   612,0 ң ң, ң ii ғ қң, ң қң 50,2 ң ң үi, үi ғ 376,0 ң ң  Қө қ iiң i үi.
 3. қ   қ өңii   176,3 ң ң, қ  178,3 ң ң, қ 101,4 ң ң (Қ үi 94,9 ң ң).
 4. өii  503,5 ң ң  өiiiiң ұ ii қ   үi.
 5. ә қ өii  605,5 ң ң, ң ii i 500 ң ң, үii ғ, i  105,5 ң ң. i үi.
 6. ii 74,2 .., ң ii i iiң 64,5 ң ң, ө ғ 9,7 ң ң ққ.
 7. Әi қғ  1038,6 ң ң, ң ii ғ i ө 938,5 ң ң, Ә 100,1 ң ң.

қ 37,2 ң ң.

i   98,6%, қ өi i ұқ ii:

ұ қ ғ  88,2% ( ).

, құ   90,5% ( 26288,9 ң ң, ң ii   iө 7816,0 .., - 5638,9 .., өi   1013,1 ..).

i / 94,5% (328,8 .., ң ii - 311,4 ..).

Қө /  95,7% (871,2 .., ң ii үi 375 .., - 415,2 ..).

әii өii  96,1% (333,1 .., ң ii -   273,6 ..).

/ 97,8% (328,8 .., ң ii -   313,2 ..).

/ 97,9% (316,1 .., ң ii - 312,7 ..).

  98,2% (280,8 .., ң ii - 258,4 ..).

2016 ң 1 қ iң ә ғ өiiiң қ

ii

2015 ғ ғ iii 579705,7 ң ң құ, 01.01.2016 ғ   584979,2 ң ң 100,9% құ, ғ  5273,5 ң ң, ң ii:

 • қ 230257 ң ң, 01.01.2016 ғ 232504 ң ң, 101% құ, ғ  2247 ң ң;
 • iii 394448,7 ң ң, ғ  352475,2 ң ң, 100,9% құ, ғ  3026,5 ң ң.

ғ

2015 ғ ғ   2 359 210,2 ң ң, ғ 2 347 258,3 ң ң, 99,5%, ii  11 951,9 ң ң, ң ii   1 548,9 ң ң.

қ ii 1 548,9 ң ң .

 • ә қ өii  616,7 ң ң i ү;
 • өii  140 ң ң, ң ii: ғ ұң ii қ;
 • ұ қ өii  30,2 ң ң: қ құ ү  1,4 ң ң, ұ қ ғ ү -28,8 ң ң;
 • өii 1,4 ң ң;
 • 10% ң ғ ү 760,6 ң ң, ң ii:
 • ұ қ өii  604,4 ң ң;
 • қ   128,7 ң ң;
 • қ   27,5 ң ң  .

қ қң ii 7 863,7 ң ң.

 • өii  7 863,1 ң ң, ң ii: Қ-Қ , ғ ұң ii қ.
 • ii өii  0,6 ң ң i қ .

iii қң ii 2539,9 ң ң .

 • өii  2 240,5 ң ң, ң ii: қ ii ү  1963,4 ң ң, Қ ққ - 59,4 ң ң, қ қ үi  217,7 ң ң  ;
 • ә әiiiң 190,4 ң ң, ң ii: үii қ қң   188,6 ..;
 •   44,6 ң ;
 • Құ өii  20,2 ң ң;
 • Ii өii  13,3 ң ң;
 • ә қ өii  14,3 ң ң;
 • қ   16,0 ң ң  .

өi
.

2015 ң 1 қ iң ә ғ өiiiң қ 

ii

2015 ң 11 ғ iii 513871,7 ң ң құ, 01.12.2015 . 491314,6 ң ң 95,6% құ, ғ  22557,1 ң ң, ң ii:

 • қ 222727 ң ң, 01.12.2015 . 174504 ң ң, 78,3% құ, ғ  48223 ң ң;
 • iii 291144,7 ң ң, ғ  316810,6 ң ң, 108,8% құ, ғ  25665,9 ң ң.

ғ

2015 ң 1 қ ғ   2 169 203,4 ң ң, ғ 2 152 398,7 ң ң, 99,2%, ii  16 804,7 ң ң, ң ii   1 976,8 ң ң (ii 99,4%) құ.

қ ii 1 976,8 ң ң .

 • ә қ өii  616,7 ң ң i ү;
 • өii 328,3 ң ң;
 • өii  140 ң ң, ң ii: ғ ұң ii қ;
 • ұ қ өii  81 ң ң: қ құ ү  33,4 ң ң, ұ қ ғ ү  47,3 ң ң, ұ қ ғ ү 0,4 ң ң;
 • қ   171,3 ң ң  10% ң ғ ү;
 • қ   638,5 ң ң  10% ң ғ ү.

қ қң ii 11568,8 ң ң (84,4%):

 • өii  10 501 ң ң, ң ii: Қ- Қ , ғ ұң ii қ;
 • ii өii  1067,7 ң ң i қ i ii 2015 . қң 10 .

iii қң ii 2935,1 ң ң :

 • ә қ өii  896,5 ң ң, ғ ұң ii қ i ққ қ ө;
 • қ   999 ң ң;
 • Қ өii  350,7 ң ң;
 • өii 182,7 ң ң;
 • Ii өii  150 ң ң.

өi
.

2015 ң 1 қ iң ә ғ өiiiң қ

ii

2015 ң 10 ғ iii 450883 ң ң құ, 01.11.2015 . 426943 ң ң 94,7% құ, ғ  23940 ң ң, ң ii:

 • қ 191953 ң ң, 01.11.2015 . 161168 ң ң, 84% құ, ғ  30785 ң ң;
 • iii 258930 ң ң, ғ  265775 ң ң, 102,6% құ, ғ  6845 ң ң.

ғ

2015 ң 1 қ   2 017 646 ң ң, 1 990 593,4 ң ң, 98,7%, i  27 052,6 ң ң, ң ii  2 347,7 ң ң, (99,3% i).

2 347,7 ң ң i:

 • өii  449,0 ң ң ғ ү;
 • ә қ ii  616,7 ң ң i ү;
 • ұ қ өii  81,4 ң ң : қ құ ү  33,4 ң ң, ұ қ қң ұ  47,1 ң ң, ү ұ қ ғ ү  0,9 ң ң;
 • ii өii  15,1ң ң: iiiii ө 3-ң  13,5 ң ң, ғ   1,6 ң ң;

10% ң ғ ү:

 • қ   882 ң ң  10% ң ғ ү;
 • қ   303,4 ң ң  10% ң ғ ү.

қ ә қ i қ 20 771,9 ң ң i.

ң ү i i ii:

 • өii  20 019 ң ң, ң ii: 20 001 ң ң, ғ ұң ii қ, қ 18 ң ң, ү;
 • өii  752,9 ң ң ң қ қ i- өi ү.

iii қң ii 3 933 ң ң .

 • қ : 1 786,1 ң ң, ң ii: ү 915,2 ң ң, i i өi 349,2 ң ң, қ 521,7 ң ң, ү;
 • ә қ ii  975,6 ң ң, ң ii: i ү  420,1 ң ң, қғ ө құ  555,5 ң ң;
 • ii өii  ққ ү  52 ң ң

өi
.

2015 ң 1 қ iң ә ғ өiiiң қ

ii

2015 ң 9 ғ iii 427464,7 ң ң құ, 01.10.2015 . 390149,1 ң ң 91,3% құ, ғ  37315,6 ң ң, ң ii:

 • қ 199679 ң ң, 01.10.2015 . 143091 ң ң, 71,7% құ, ғ  56588 ң ң;
 • iii 227785,7 ң ң, ғ  247058,1 ң ң, 108,5% құ, ғ  19272,4 ң ң.

ғ

2015 ң 1 қ ғ   1 814 420 ң ң, ғ 1 807 231,2 ң ң, 99,6%, ii  7 188,9 ң ң, ң ii   2 078,1 ң ң (ii 99,3%) құ.

қ ii 2 078,1 ң ң :

 • өii 845,2 ң ң ұ i ң қ ү;
 • ә қ өii 149,8 ң ң i ү;
 • ұ қ өii 39 ң ң: қ құ ү  33,4 ң ң, ұ қ ғ ү  2,9 ң ң, ұ қ ғ ү 2,7 ң ң.

қ 348,5 ң ң  10% ң ғ ү.

қ 695,6 ң ң  10% ң ғ ү.

қ қң ii 756,9 ң ң.

өii 752,9 ң ң  ң қ қ i- өi ү.

iii қң ii 4353,9 ң ң :

 • Қ өii  3385,5 ң ң;
 • ө қ i әiiiң   140,2 ң ң.

ұ :

 • қү қ i әiiiң 99,9%;
 • қ әiiiң 99,9%;
 • Қ қ әiiiң   99,8%;
 • Қ қ әiiiң   99,7%;
 • әii өii  99,6%;
 • ұ өii  99,7%;
 • қ өii  99,7%.

өi
.

2015 ң 1 қүi iң ә ғ өiiiң қ

ii

2015 ң 8 ғ iii 396855,3 ң ң құ, 01.09.2015 . 320069,3 ң ң 80,7% құ, ғ  76786 ң ң, ң ii:

 • қ 183627 ң ң, 01.09.2015 . 114328,6 ң ң 62,3% құ, ғ  69298,4 ң ң;
 • iii 213228,3 ң ң, ғ  205740,7 ң ң 96,5% құ, ғ  7487,6 ң ң.

ғ

2015 ң 1 қүi ғ   1 662 792 ң ң, ғ 1 623 165,6 ң ң 97,6%, ii  39 626,4 ң ң, ң ii   4 481,4 ң ң (ii 98,2%) құ.

қ ii 4 481,4 ң ң .

ii өii 2 233,2 ң ң: Өii үi ө  2166,1 ң ң, ң ii: i ү 1193,9 ң ң, қғ ұ ii қ, қғ ұ 972,2 ң ң, ү iiң ң ғ үi ү 57,7 ң ң;

ұ қ өii 611,4 ң ң: қ құ ү  467,5 ң ң, ұ қ ғ ү  42,9 ң ң, ұ қ ғ ү 14,1 ң ң, 10% ң ғ ү 86,9 ң ң;

өii 695,7 ң ң ұ i ң қ ү;

ә қ өii: 149,8 ң ң i ү;

ә: 324 ң ң 10% ң ғ ү

қ 453,5 ң ң  10% ң ғ ү.

қ қң ii 22460,3 ң ң

өii 20775 ң ң  KTUL-341 ө- қ ң үi ө қғ ұ ii қ .

өii 753,2 ң ң  ң қ қ i- өi ү.

ii өii 929,1 ң ң, Өii үi ө ү: i 384,4 ң ң, ғ ұ ii қ, қғ ұ 544,7 ң ң.

iii қң ii 12684,7 ң ң .

Қ өii  4137,0 ң ң, ң ii:

 • үi ө қғ ұ ii қ 1610,8 ң ң, қғ ұ ii қ 2 251,1 ң ң;
 • өi   271,1 ң ң, ң ii ңқ   135,8 ң ң, қi  36,1 ң ң, ө ғқ ұ  50,4 ң ң, өii i ә ..

қ әii  1698,6 ң ң, ң ii: (ққ) ii қ 1 295 ң ң, әii ғ ғқ ө  ұ ғ қ  377,5 ң ң;

ii өii  620,4 ң ң, ң ii: ққ i ү  52 ң ң, ii қ (, қ ққ),   311,7 ң ң, қ қ   153 ң ң, қң ң үi үi қ.

қ   4734,5 ң ң, ң ii:

ө қ i әiiiң : 2 108,4 ң ң, i i i (үii үi ұ қ), ң ii ңқ 836,6 ң ң, қ үi 459,4 ң ң, i ғ 139,2 ң ң, қ ғ 289,1 ң ң  қғ ұ ii қ, қ 221,7 ң ң, .қ өi 69,6 ң ң;

құқ қ i әiiiң : 624 ң ң, ң ii ңқ 234 ң ң, ү, қ 64 ң ң, қғ ұ ii қ, i iiң өi 120 ң ң, қ 190,4 ң ң;

Қ қ әiiiң : 567,4 ң ң, ң ii ңқ 92,4 ң ң, қ 123 ң ң, қ ғ 239 ң ң  қғ ұ ii қ, i iiң өi 49,7 ң ң, қ 54,5 ң ң;

Қ қ әiiiң : 512,1 ң ң, ң ii әii ii ғ қ i i  112 ң ң, қ ғ 295,1 ң ң, қғ ұ ii қ, қ 34,9 ң ң;

Қө қ әiiiң : 441,7 ң ң, ң ii ңқ ү 61,2 ң ң, қ 67,3 ң ң, қ ғ 308,0 ң ң, қғ ұ ii қ.

2015 ң 1 iң ә ғ өiiң қ

ʳ

2015 ғ ғ iii 512 421 ң ң құ.

2015 ң 1 210 799,4 ң ң, қ 176 351,4 ң ң 83,7%, 34 448 ң ң құ, ң ii:

 • қ ғ ii 234 299 ң ң, 1 100 247 ң ң, қ 57 711,1 ң ң 57,6%, 42 535,9 ң ң.
 • қ ғ ii 278 122 ң ң, 1 110 552,4 ң ң, 118 640,4 ң ң 107,3%, 8 088 ң ң.

ң қ iң ii өiiiң қ ұ ң 18 өii (ң ii ғ   17), ғ 110 қғ, ң ii 110 қ 100%.

ғ

2015 ң 1   976 416,3 ң ң, 952 325,8 ң ң 97,5%, 24 090,5 ң ң, ң ii  3 614,1 ң ң (97% i).

3 614,1 ң ң .

ұ қ ө 2 101,4 ң ң: қ құ ү i ә ғ  1 355 ң ң, ңiiң 70 ғ үi  167 ң ң, ү, ұ қ қң ұ  67 ң ң, ү, ұ қң ғ 401,5 ң ң  2015 . 20.04. ii , 18 ғ i ғ ә ө 0, 2 ң ң, ү, 10% ң ү  110,7 ң ң.

ө 690,0 ң ң ғ ү.

ә қ 149,8 ң ң ү.

ә 368,7 ң ң 10% ң ү.

ө 13,5ң ң 10% ң ү.

ң ғ 0,5 ң ң 10% ң ү.

Қғ 8,1 ң ң 10% ң ү.

қ 282,1 ң ң  10% ң ү.

қ ә қ қ 20 476,4 ң ң i.

ң ү i:

ө 5 116 ң ң, ң : 4 501,8 ң ң, 30% ө ғ, ғ ұң ii қ, 70 ң ң, ғ ұң ii қ, ңқ ү 244,2 ң ң, ғ ұң ii қ 187,8 ң ң, қ 12,2 ң ң, ү.

ұ ө 2 697,9 ң ң ii (әiiiң ), қ қ i   2 690 ң ң, қ 7,9 ң ң, ү.

ә ө 1170,6 ң ң: Ү үi ө Қ ғ қң ғ  885 ң ң, қ i өi iiii қ 189,2 ң ң, iiii қ 30,3 ң ң, қ 66,1 ң ң, ү.

ө 1151,7 ң ң: қ ұ 900 ң ң, қңғ ә ұ 217 ң ң, ғ ұң ii қ, қ 34,7 ң ң, ү.

қ ә 1 106,3 ң ң: ә қ өi өi 507 ң ң, (ққ) iiii қ, қғ 245,5 ң ң, ү, 279,7 ң ң ңқ ү, қ 74,1 ң ң, ү.

ә ө: 314,6 ң ң, ң : ө қ 154,5 ң ң ү, i i ө 30,4 ң ң, ү, - қ 123, 9 ң ң, қ 5,8 ң ң, ү.

қ ө 279,2 ң ң: ғ ү 207,8 ң ң, ө 30% ө, ққ 38,7 ң ң, қ 32,7 ң ң, ү.

қ : 6 153,1 ң ң, ң : ғ ү 915, 2 ң ң, i i ө 349,2 ң ң, өi iiii қ  1 034,7 ң ң, қ ғ ұң ii қ, ққ ұ 131,6 ң ң, ө қ ө 1 518 ң ң, қ , өiң ғ 61,6 ң ң, қ қ 25 ң ң, өi 35,4 ң ң, қ i ұ 164 ң ң, ұ ғ ұң ii қ, Өң ғ ү 699,8 ң ң, ұ ғ ұң ii қ 762,1 ң ң.

2015 ң 1 iң ә ғ өiiiң қ

ʳ

2015 ғ ғ iii 512 421 ң ң құ.

2015 ң 1   150 639,4 ң ң, қ 142 483 ң ң 94,6%, 8 155 ң ң құ, ң ii:

 • қ ғ ii 234 299 ң ң, 1   69 251 ң ң, қ 53 450,7 ң ң, 77,2%,   15 800,3 ң ң.
 • қ ғ ii 278 122 ң ң, 1   81 388,4 ң ң,   89 033,2 ң ң, 109,4%,   7 644,8 ң ң.

ң қ iң ii өiiiң қ ұ ң 14 өiii (ң ii ғ   13), ғ 98 қғ, ң ii 98 қ, 100% .

ғ

2015 ң 1   737 712,1 ң ң, 704 768,7 ң ң, 96, 3%, i  26 934,4 ң ң, ң ii  12 06,2 ң ң (85,9% i).

12 026,2 ң ң i.

ii өii  3 057 ң ң, ң ii: 1 931,2 ң ң ү ңi iiii ө ұғiiң ңқ ө, 1125,8 ң ң қ өi ii .

ұ қ өii 1 708,7 ң ң  18 ғ i i әқ 0,19 ң ң, Ұ ғғ ңiiң i ғ ғ i- өi 142 ң ң, қ өi ii , ұ қ ғ 429,2 ң ң, 2015 . 20.04. өi , ұ қ ғ ү 73,2 ң ң, әi ө өiiiң 10% ң ү 1064 ң ң.

ә 278 ң ң 10% ң ү.

өiii i 71,4 ң ң 10% ң ү.

ң ғ 3,7 ң ң 10% ң ү.

Қғ 6,6 ң ң 10% ң ү.

қ 1 551 ң ң  10% ң ү.

өii 1307 ң ң  ғ ә өiiiң қ ұ .

өii 4043 ң ң  .-iө . қ қ құ, Ә қ өi ii .

қ ә қ i қ 14 917, 2 ң ң i.

ң ү i i ii:

ii өii 1 220,2 ң ң: i 121 ң ң ii ғ қ, қ өi ii 1068,4 ң ң.

ұ қ өii 433,3 ң ң, ң ii: ү 279,1 ң ң, қ өi i қ  50 ң ң, қ 104,2 ң ң.

ә 1046,7 ң ң  қ ү 161,4 ң ң, ң үi ө Қ ғ қң ii-i   885 ң ң.

ө /  өi i 1 518 ң ң, i i қ ii iii.

ә қ  әi ң әi қ 979 ң ң  Ә , ғ өii қ- .

өii 5 353,8 ң ң, ң ii: Қ ғ iii қ құ қ құ ғ 3 985 ң ң, 1 000 ң ң, ғ ұң ii қ.

қ 2813,3 ң ң ү, Өңii ғ қ өi i қ 929,1 ң ң.

2015 ң 1 әii iң ә ғ өiiiң қ

ii

2015 ғ ғ iii 512 421 ң ң құ.

2015 ң 1 қғ  111 918,6 ң ң, қ 123 198,0 ң ң 110,1%, 11279,4 ң ң құ, ң ii:

 • қ ғ ii 234 299 ң ң, 1 қғ   54 463 ң ң, қ 46 142,1 ң ң 84,7%,   8320,9 ң ң.
 • қ ғ ii 278 122 ң ң, 1 қғ   57 455,6 ң ң,   77 055,9 ң ң 134,1%,   19 600,3 ң ң.

ң қ iң ii өiiiң қ ұ ң 8 өiii (ң ii ғ   7), ғ 73  қғ, ң ii 73 қ 100%.

2015 . 1 қғ ғ

2015ң 1әi   548 323,4 ң ң, 542 183,6 ң ң 98,9%, i  6 139,8 ң ң, ң ii  489,9 ң ң (99,1% i).

ң ү i i ii:

өii 4 193,2 ң ң 63,3% (iii қ құ Қ  3 985 ң ң  ғ ұң ii қ, қ қ  20,1 ң ң, қң қ 151,3 ң ң,  ұ ү  2 ii).

әiiii  365,8 ң ң 98,1% i (қң қ 33,9 ң ң, ғ ққ өiң қ iiii қ  303,0 ң ң, i ғ  12,2 ң ң, i ү  9,3 ң ң, i ққ  7,4 ң ң).

Құ өii  72,3 ң ң 96,3% (қ ү  27,4 ң ң,  қiң қ ү,  41,2 ң ң).

әii өii 40,6 ң ң 96,9% (қ 27,9 ң ң  ү, i ғ  6,2 ң ң  ү, ү  4,8 ң ң, ққ i  1,7 ң ң).

қ   969,5 ң ң, 97%.

ұ қ:

 • Қ  3,4 ң ң 99,8%;
 •   6,6 ң ң 99,7%;
 • қ  9,2 ң ң 99,7%;
 • Қ  9,5 ң ң 99,6%;
 • қү  9,5 ң ң 99,6%;
 • iө  113,8 ң ң 98,6%, ң ii: 90,5 ң ң, қ қ 10%;
 • Қ  47,5 97,5%.

ң ү i ii:

 • Қө  218,8 ң ң 7%, ң ii: /ққ i 91,0 ң ң, ұ i  40,0 ң ң, қ 71,2 ң ң  қ ғ ү;
 • i  65,0 ң ң 3%, ң ii: қ қ  28,2 ң ң, ү, /ққ i 10,0 ң ң, қ  25,9 ң ң;
 • ө  358,4 ң ң 13, 7%, ң ii:   84,0 ң ң  қ қ 10%, қ 271,2 ң ң  ү;
 • құқ  127,7 ң ң 4,6%, , ң ii  106,7 ң ң, 10% қ қ ү, i ү  20,9 ң ң.

2014 ғ iiң

ii

2014 iii қ ә қ ii өi 100,6% 482304,5 ң ңiң 485404,9 ң ң үi, 3100,4 ң ң , ң ii:

 • қ ң 220405,0 ң ңiң 221917,2 ң ң үi, 1512,2 ң ң .
 • қ ғ 261899,5 ң ңiң 263487,7 ң ң үiii, 100,6% 1588,2 ң ң .

iii 2013 ғ ө ққ 106,4% құ, 29123 ң ң қ үi, ң ii қ 33209,6 ң ң ө ққ 114,4% құ.

iң ii өii қ ұ ң 36 өi, қ 323  қ (77 , 165 Қ ә 81 ), қғң 253 78,3% қ (59 , 142 Қ, 52 ).

2014 6 ә 3 -қ өi, 57 8131,1 ң ң , 2013 24 2494 ң ң ғ i, үiiң ө ққ 5637,1 ң ң 3 құ.

әi ө 8382,5 ң ң үi, 2013 7029,3 ң ң ү i, ө ққ 1353,2 ң ң 100,2% құ.

ғ

iң ғ өii 98,4% , 2 . 434 . 955 ң ң, ғ 2 . 395 . 188,6 ң ң, ii  39 . 766 ң ң құ. ң ii:

 • қ қ   18 . 819 ң ң, ң ii қ iiiң құ i ққ ү  18 . 141 ң ң, i-қ құ 260 ң ң, ңiң үi қ ө ү қ 284 ң ңi құ.
 • қ қ 20 . 947 ң ң, ң ii қ 14 . 571 ң ң ( ң i ң құ ө 12 . 562 ң ң, үi қ ғ ұ 1150 ң ң, қ ұ 732 ң ң, ғ қ   123 ң ң), қ   5433 ң ң (i ү 2245,4 ң ң, 3188 ң ң  ң ), қ ғ ү 943 ң ңi құ.

2014 өii ғ:

 1. қ үi құ  270,5 . ң (ii 270,5 . ңi құ 100%).
 2. Әi ғ 1586,0 . ң, ң ii:   1164,2 . ң, iiң өi  29 . ң, қғ  103 . ң, ғ қ  161,3 . ң, ә i  71,3 . ң (ii 1586,0 . ңi құ 100%).

2014 ң 8 қ iң ii ә ғ өiiiң қ

1. 2014 . 01.09. iii i iii

iii iң 104,3%-ғ, ң ii қ iң 89,7%-ғ, қ 120,8%-ғ құ:

. ң

ң ң 2014 ң 8 - 2014 . 01.09. қғ қ
290,7 300,5 104,3 +12,4
қ 152,9 141,0 89,7 -15,7
қ 137,8 162,2 120,8 +28,1

2014 ң 8 ң қ қ iң 101201   ғ, ғ 122,6 . ң үi  101,9 . ң, 20,7 . ң 83,1%-ғ ғ.

қ iң ii өii ұ ң 16 өiii, ғ 114 қ (  37, Қ  36 ә   41), ң ii 67, 58,8% ққ (  27, Қ  14 ә   26).

ұ ң қ қ қ, ұң ң ұғ, өiiң 1 ( өi ә) қ үi ө, үi iiiң қ ғ, i i қ ө ә қ өi үi ү құқ ұ үii.

2. 2014 . 01.09. iii i ғ

2014 ң 1 қү ғ 1 . 663 . 619,3 ң ң 1 . 622 . 004, 5 ң ң, 97, 5% құ, i  40 1614, 8 . ң, ң ii:

  8 ғ қ %
қ 365310, 5 343078, 4 -22232,1 93,5
қ ң қ 12908308,8 12789026,1 -19382,7 98,5

қ i  22 232,1 ң ң, ң ii:

Құ  13 157,8 ң ң, ң ii:

ұ қ 2020 ii ғ ңi i-қ құң ә   4138 ң ң, ң ii 1600,0 ң ң  қ ұ ғ қ, 2538 ң ң  ққұқ ғ ғ құ өi  қғ, 2 құ 9019,8 ң ң ғ ұ i қ.

ii  7548,9 ң ң  iiң үi ө, ң қ ғғ  7409 ң ң.

Әi қғ  501,5 ң ң, ң ii 370,8 ң ң, құққ ii құ, қ ii өii.

  ұ қ 2020 қ ә қ i ңi ө ә   505,9 ң ң  ғ ұ өi үii.

қ , қғ, , ә ә әi қғ қ қ 10%    518 ң ң.

iii iң қ i 19 382,7 ң ң, ң ii:

қ   7 161 ң ң, ң ii:

ii  1852 ң ң iiң үi ө, ң қ ғғ.

  2787 ң ң ұ қ 2020 қ ә қ i ңi ө ә   195,0 ң ң  ғ ұ өi үii.

қ ң i ң ә i i өiiң үi ә өi  2592,0 ң ң  әi үi өi.

Құ  2 құ ғ ұ өi i қ 2522,1 ң ң.

қ   12 221,7 ң ң, ң ii:

ғ  2400 ң ң  үi құң i өi  өii ү .

ә  1836,8 ң ң, ң ii: қ ii, өi i қ   1469 ң ң.

әiiiң   1926,7 ң ң  әi, ғқ ә i өi ғ үi iii қ ң қ i өi  736,0 ң ң, қғ   466 ң ң.

қ   4926,4 ң ң, ң ii 2681,9 ң ң  өңii ғ   2681,9 ң ң,   864,6 ң ң, қ   1415,9 ң ң.

  500,0 ң ң  i үi  i өi.

Әi қғ  104,6 ң ң  ң құi ғ iғ әi ө  92,6 ң ң  ө үi i қ.

қ   572,2 .. .

2014 . 7- қ iii iң ii ә ғ өiiiң қ

1. 2014 . 01.07. iii iң iii

iii 105,1% құ, ң ii қ 105,4%, қ 104,9%.

. ң

ң ң 2014 ң 6   -   2014 1.07 қғ қ
229,3 241,1 105,1 11,8
қ 117,6 124,0 105,4 6,4
қ 111,7 117,1 104,9 5,4

қ iң ii өii ұ 12 өiii, ғ 95 қ ( 30, Қ 30 ә 35) ң ii 48 50,5% қ( 20, Қ 8 ә 20).

ұ ң қ қ, ұң ұғ, өiiң 1 ( өii ә) қ үi ө, үi iiiң қ ғ, i i қ ө ә қ өi үi ү құқ ұ үii.

ұ ң қ қ қ , ұң ң ұғ, өiiң 1 ( өi ә) қ үi ө, үi iiiң қ ғ, i i қ ө ә қ өi үi ү құқ ұ үii.

2. 2014 01 i ғ қ

2014 1 i ғ 1 . 267 . 780,3 ң ң 1 . 212 . 746,6 ң ң, 95,7% құ, i  55 . 033,7 ң ң, ң ii:

  6 ғ қ %
қ 186205 137856,8 -48348,2 74,0
қ  8396,0 3979,9 -4416,1 47,4
қ ң қ 1073179,3 1070909,9 -2269,4 99,8

қ   48348,2 ң ң.

Құ   40786,6 ң ң, ң ii iө  құ қ үi үi, ң қ 2014 . 26.06. ғғ. ii Ққ i, қү-Өii  786,6 ң ң, өi ғ ұ үiii.

  -2020 ңi ө   6000 ң ң  ң қ 2014 . 26.06. ғғ.

ғ   1013,0 ң ң  қ үi i , ұғ үi үi ұ iii.

Әi қғ   424,3 ң ң, ң ii қ үi  362 ң ң  ү i қ ii қ, қ  62,3 ң ң  .

қ   4416,1 ң ң, ң ii iө- құ қ қ қ  4000 ң ң, ң қ 2014 . 26.06. ғғ, ii Ққ i, қү-Өii құ қ қ қ  416,1 ң ң, өi ғ ұ үiii.

i ғң әi :

Құ   45448,3 ң ң, ң ii:

қ   40786,6 ң ң, ң ii iө- құ қ үi үi, ң қ 2014 . 26.06. ғғ. ii Ққ i, қү-Өii  786,6 ң ң, өi ғ ұ үiii.

қ   4416,1 ң ң, ң ii iө- құ қ қ қ  4000 ң ң, ң қ 2014 . 26.06. ғғ, ii Ққ i, қү-Өii құ қ қ қ  416,1 ң ң, өi ғ ұ үiii.   245,6 ң ң  .

  6336,9 ң ң, ң ii қ   -2020 ңi ө   6000 ң ң  ң қ 2014 . 26.06. ғғ.

iii  336,9 ң ң, ң ii   302 ң ң  ққ қ.

ғ   1350,4 ң ң, ң ii  қ   1013,0 ң ң ( қ үi i ), ұғ үi үi ұ iii.

iii  337,7 ң ң (ң ii   104 ң ң  i қ).

қ   1238,0 ң ң,ң ii қ   61,3 ң ң  ғ үi қ қ 10% өi  .

iii  1176,7 ң ң, ң ii қ   70,7 ң ң, ә ө  265,2 ң ң  өi ғ ұ үiii, үi ғ  235,0 ң ң.

Әi қғ  436,6 ң ң, ң ii қ   452,2 ң ң, ң ii  369,8 ң ң  қ үi , ұ қ ғң   50,6 ң ң (37 ң ң  ұғ ү құ i үi, 13,6 ..  ii ), ү әi ө  1,0 ң ң, 18 қ i i ө  3,8 ң ң өң , iii   11,4 ң ң қ i .

қ   223,5 ң ң  .

ii өii 1 әi 2014 iii iң

iii 106,7%-ғ ,қғ 7,6 . ,ң ii қ 100,7% , қ ғ 1,5 . . i 102,7%-ғ , қ ғ 6,1 . құ. 

. ң

ң  2013 . 2013 . % . қ
448,6 456,2 101,7 7,6
қ 224,4 225,9 100,7 1,5
қ 224,2 230,3 102,7 6,1

қғ өiiiң ғ:

 • қғ өi  96,7%, қ 0,3 . ң.

2013-2014 .. iii iң үi ққң өi

2014 1 қ қ үi ққң өi 2013 ғ iii 103,4% құ, ң ii i 100,1%, i 106,9%.

ң 1 2014 . 1 қ 2014 . % . қ
93,8 97,1 103,4 3,3
қ 47,7 47,8 100,1 0,1
қ 46,1 49,3 106,9 3,2

ұ ң iң ii өii қ ғ, ң қ өi ә қ өi қ.

2014 .1 қ iң ii өii қ ғ, ң қ өi ә қ өi ұ ң 4 өi.

ұ қ ұқ ү қ ң қ ң қ өi өi , ұң , 1 ii қ үә ө (ii iiң өi ) ii қ ғ ұ үii.

ғ өii 2014 . 1 қ iiң қ

2014 1 қ 485 050 ң., ғ 479 . 98,9% құ, ғ 5 . 498 ң , ң ii:

Әi i ғ қ

ii өii 2143,2 ң , ң ii: i 2143,2 ң ң ii, қ 1008 ң , ғ қ, қ қ 1066 ң , өii қ, ғ ө  55,4 ң   ү, қ қ үi 13,8 ң .

өii 1250,8 ң , ң ii қ ii ү 1201 ң ұң ғ қ. қ қ үi 49,8 ң .

әiiiң   872,8 ң , ң ii -қ қ 372,2 ң , қ ң қғ i өii қ 125,0 ң , ғ қ 161,5 ң , қ қ 13 ң .

қ  410,8 ң , ң ii iң ұ 397,9 ң ө ғ ұ ii өiii, қ қ үi 12,9 ң .

Құ өii  391,9 ң , ң ii: қ iiiң ә ң құ қ қ ғ қ қғ қ, . 300 ң , қ үi 91,9 ң .

  264,1 ң , ң ii:

 • ө i 118,4 ң (ii i 36,2 ң , қ үi 82,2 ң )
 • Қ i 32,4 ң , ң ii 19,8 ң . 12,6 ң
 • қ 113,3 ң   ү.

қ 164,9 ң , ң ii:

 • 61,7 ң
 • ә 46,5 ң
 • әii 23,7 ң
 • Ii 9,7 ң
 • Әi қғ 8,4 ң
 • өii 8,0 ң
 • ә қ 4,4 ң
 • қ 2,5 ң

ii өii 2013 . iii iң

iii 101,7%-ғ ,қ ғ 7,6 . ,ң ii қ 100,7% , қ ғ 1,5 . . i 102,7%-ғ , қ ғ 6,1 . құ.

. ң

ң  2013 . 2013 . % . қ
448,6 456,2 101,7 7,6
қ 224,4 225,9 100,7 1,5
қ 224,2 230,3 102,7 6,1

қғ өi:

 • , ө өi   98,1%, қ 3,3 . .

қ ғ:

 • Әi қ 97,6%-ғ қ 2,3 . ;

2012-2013 .. iii iң үi ққң өi

2013 қ үiққң өi 2012 ғ iii 101,1% құ, ң ii i 96,0%, i 106,7%.

. ң

ң 2013 . 2013 . % . қ
451,3 456,2 101,1 4,9
қ 235,3 225,9 96,0 - 9,4
қ 216,1 230,3 106,6 14,2

ұ ң iң ii өii қ ғ, ң қ өi ә қ өi қ

2013 . iң ii өii қ ғ, ң қ өi ә қ өi ұ ң 24 өi, қ әi ii қ. қ ң 281 әi қ, ң ii 142 (50,5%) қ.

ң қ үii ұ қ ғғ ң қ 2012 . 1, 2 ә 3 қ қ қ , әi қ 63,7 ң , ғ 3490,9 ң , қ ө, ң ii: , , құ , өi 165,8 ң ғ ii.

i i 28.11.2012 . 2589 ұқ Ққ - 3325,1 қ ө.

ұ қ ұқ ү қ ң қ ң қ өi өi , ұң , 1 ii қ үә ө (ii iiң өi ) ii қ ғ ұ үii.

ғ өii 2013 . iiң қ

2013   3 . 477 . 176,2 ң , ғ 99,4% құ, ғ  20 . 01 ң , ң ii:

қ   9079,3 ң , 99,4% (ғ қ 45,4%)

қ   789,2 ң , 99,6% (ғ қ 3,9%)

i  10932,8 ң (ғ қ 54,6%) үi  559 ң , i үi  2557,5 ..,   әiiң ii-қ қ қғ  3961 ң , . . iiiң ә ң құ - 1000,0 .. ii- ғ, құққ құ ғ  1671,7 ң , ғ қ үi 1183,6 ң .

Әi i ғ қ

Құ өii 12794,8 ң , ң ii:

қ қ 8462,4 .. ң ii ұғ ү құ 2654,251 ң , қ қ 1,036 ң , қ қ  10 ң  ii i қ i ii- 5%.

ұ үi 2417,100 ң ү

2020 i қ құғ ұғ қ iii Қ 2786,0 ң   i қ.

iii 4332,4 .., ң ii i қ үi 305,9 . , (, Қ) 1000 . , ққ 336,0 ң ү, құқұқ құ ғ 671,7 ң , i үi 599,3 ң , қ қ үi 419,5 ң .

өii 3967,9 ң , ң ii өi қi қ 3960,8 ң   ii ғ.

ii өii 1797,8 ң , ң ii:

қ қ 453,3 ң , ң ii өi ү 264,8 ң , i 134,4 ң i үi, ғ қ 0,5 ң ү, қ үi өi 39,5 ң . ұ 14,1 ң .

қ қ 453,1 ң , ң ii үi 432 ң , қ -i 21,1 ң ,

i 891,4 ң , ң ii Қ 197,6 ң , Қ ҚҚ-ғ 423,8 ң   ү, ғ үi ө үi үi 250 ң   ғ қ, қ қ үi 20,0 ң .

қ 1451,6 ң , ң ii:

әiiiң i  350 ң қғ қ.

955,7 ң ү

ә қ өiiiң
.

2013 ң 1 қү қ

Ө ң ө 410801 ң ң, қғ 449459 ң ң, ң :

қ 205935 ң ң, қғ 239035 ң ң.

қ 204866 ң ң құ, қғ 210424 ң ң.

2013 ң 8 қ ң 259842,6 ң ң, 2013 ң 1 қү 280442,9 ң ң құ 107,9%, 20600,3 ң ң.

ң :

қ 2013 ң 8 қ 135713 ң ң, 2013 ң 1 қү 20096,9 ң ң құ 88,5%.

ң ө ө :

 • 107962 ң ң, 91040,7 ң ң, ғ 16921,3 ң ң құ 84,3%.

ққ ә ққ ү ғ қ:

Қ-ͻ ә Қ Ұ ү .

қ 2013 ң 8 қ 124129,6 ң ң, 2013 ң 1 қү 1603046 ң ң құ 129,2%, 36216,4 ң ң.

қ ң қ ө өң .

2013 ң 1 қү ғ қ

ғ 2753767 ң ң.

2013 ғ ғ қғ қ 2964542 ң ң құ 210775 ң ң қ ү.

2013 ң 8 ғ 1956353,8 ң ң, 1876539,2 ң ң, 95,9%, 79814,6 ң ң, ң :


8   ғ қ %
- 641614 591667,2 31591,8 92,2
қ 75472,1 74905,3 566,8 99,2
қ 1239267,7 1191611,7 47656,0 96,2

ө  2013 ң 8 ғ 1038677,5 ң ң 1006720,6 ң ң 96,9%. 31956,9 ң ң ң :

- ү 31173,6 ң ң, ү қққ 389,8 ң ң, ( 52 ққ, қ 37), - 4923,1 ң ң (ңқ 4203,5 ң ң, 582,3 ң ң қ, ө ү 137,3 ң ң ), ұғ үқ 1066 ң ң ү, 6146 ң ң 2013 ң 3 қү , 1 ү ө 5804,7 ң ң қғ ұ ө ү, қ ү ө 12844 ң ң, 2013 ң 28 Қ қң ә - .

қ 262,5 ң ң ққ қ.

қ 520,8 ң ң, 317,7 ң ң қ құң ңғ ө қ, 133,0 ң ң ұқ құң қ, ө ү 70,1 ң ң.

Қ ө 121948,7 ң ң, 101469,5 ң құ 83,2%. 20479,2 ң ң.ң :

- 10739,8 ң ң ө ң ғқ ө, қғ ұ ң ңғ ү ұ.

қ 9739,4 ң ң, ң ө 8609,2 ң ң (-ң қғ ұ қ 2700 ң ң, ұңқ ө, ө ө 5909,2 ң ң).

ү қ қ 789,0 ң ң, ұ қғ қ.

ө 336,4 ң ң (ңқ 288,7 ң ң ө 47,7 ң ң.)

Құ ө 406671,5 ң ң, 394055,5 ң ң, 96,9%, 12616 ң ң,ң :

- 701,5 ң ң, ң қү . . қ құ 344,2 ң ң ө, 357 ң ң қ ғ ғ.

қ 304,3 ң ң, ғ қ қ құ ө.

қ 11610,2 ң ң, ң ң құ 314,2 ң ң ө, Қө қғ 8300 ң ң (2013 ң 5 қү қ), 1 ғ 23,4 ң ң, ө 26,6 ң ң.

қ 110990,2 ң ң, 97976,8 ң ң 88,3%. 13013,4 ң ң, :

- 7681,2 ң ң, ң қ ғ , (ң ү 956 ң ң, қғ ұ ө 793,2 ң ң).

ң ʳө / 588,8 ң ң ұ қ, ( ң 371,9 ң ң, 217 ң ң, ә ү 754,4 ң ң).

2013 ң 28 Қ қң ә, - қ қ (Қ ә ө) ү ө 5511 ң ң.

3015,8 ң ң 95,8%.

708,9 ң ң 99,3%.

, құ 1607,3 ң ң.

Қ өң .

2013 ң 1 қ

2013 ң 1 ғ қ

2013 ң 1 қң қ

2013 ң 1 қң ғ 

18.10.2017 15:57

ҰҰ ӘҰ 

ңқғ

 

RSS


  - egov.kz  - - IPO2020 Ә  EXPO Ққ ң қ ә қққ қ -қ      Қ Қ ң  ң - 100 ң Ққ ң ij ә қ қғ
.